សូមស្វាគមន៍

ចូលរួមជាមួយផ្សារ៩៩ នឹងទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍
ដូចជា៖

  ជម្រុញនិងបង្កើនការលក់ទំនិញជាមួយផ្សារ៩៩ប្រកបដោយទំនុកចិត្ត
  សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនទំនិញឆាប់រហ័សដល់អតិថិជនទៅដល់គ្រប់ខេត្ត ក្រុង
  ទទួលបានការទូទាត់ថ្លៃទំនិញពីផ្សារ៩៩ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីទទួលបានការបញ្ជាទិញ

សូមបញ្ចូលពត៌មាន | SELLER LOGIN

If you have an account with us, Please login here.

PASSWORD  *
*Required Fields
Not a seller yet? ចុះឈ្មោះ